Contactez-nous

Schéiferei "An Dottesch"
Ferme Conter-Ruppert
9a, rue de Schlammestee
L-5770 Weiler-la-Tour
Voir sur google maps

T. (+352) 26 67 07 15
T. (+352) 621 181 707
E. dottesch@pt.lu
S. www.an-dottesch.lu

Heures d'ouverture

Vente sur place